Regulamin Kociuba.pl

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego  W. Kociuba Narzędzia Jubilerskie Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie przy ul. Rakowickiej 1 . W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.
 
§ 1 Postanowienie ogólne

1.Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego Kociuba.pl dostępnego pod adresem www.kociuba.pl
2. Właścicielem sklepu internetowego Kociuba.pl jest: „W. Kociuba Narzędzia Jubilerskie” Iwona Kociuba Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie przy ulicy Rakowickiej 1, 31-51 Kraków,
NIP: 676-17-29-516, REGON: 351170641, zarejestrowanego pod numerem KRS: 0000100121. KONTO BANKOWE: 27 1600 1013 0002 0011 6046 3001 dalej nazywaną „Sprzedającym”.
3. Klient może kontaktować się ze sklepem za pośrednictwem poczty email pod adresem bok@kociuba.pl, telefonicznie pod numerem telefonu +48 12 430 36 79 lub osobiście w siedzibie firmy przy ulicy Rakowickiej 1 w Krakowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 16.
4. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone do obrotu na polski rynek w sposób legalny i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
5. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, czyli złożenie oświadczenia woli poprzez zakreślenie okienka/checkboxu w procesie zamówienia.
6. Zamówienia można składać 24h na dobę. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 16
7. 11. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawa?
o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych(t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002r, poz.926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający do nich dostęp osób trzecich oraz Ustawa?
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podają przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.„Sprzedający zgłosił zbiór o nazwie Baza Klientów Internetowych do GIODO (wniosek nr 7490215) i oczekuje na nadanie księdze numeru.”

§ 2 Definicje

1. Właścicielem sklepu kociuba.pl - sprzedawcą, o którym mowa w §. 1 ust. 2 Regulaminu;
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu (w  tym również Konsument).
3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Przedsiębiorca – Usługobiorca/Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),
5. Regulamin sklepu znajduje sie pod adresem http://www.kociuba.pl/regulamin
6. Towar – ruchomość będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2016.380 ze zm.), zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Formularza Zamówienia bądź Konta Użytkownika, określające rodzaj i liczbę Towarów oraz sposób dostawy
9. Konto Klienta– obszar udostępniany Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Regulaminem, pozwalający na korzystanie przez Klienta z funkcjonalności sklepu po dokonaniu rejestracji na stronie sklepu. W szczególności dostępu do historii zamówień Klienta, edycję i zmianę podanych przez Klienta danych osobowych (i/lub) firmowych, dedykowanych ofert, zmiany hasła;
10. Pliki Cookies– tymczasowe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas użytkowania Sklepu;

§ 3 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sklepu kociuba.pl
2. Sprzedawca wysyła usługę Newsletter, która zawiera informacje o promocjach, zmianach w ofercie, nowościach. Usługa wysyłana jest bezpłatnie  i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane

§ 4 Wymagania techniczne

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca są następujące:
zestaw komputerowy z zainstalowanym systemem operacyjnym MS Windows,
minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 px,
podłączenie do sieci Internet,
przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript,
przeglądarka internetowa z zainstalowaną wtyczką Flash Player,
przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies*:
Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej,
Opera w wersji 11.52 lub wyższej,
Firefox w wersji 8.0 lub wyższej,
Chrome w wersji 15 lub wyższej.

& 5 Zamówienia

1. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi przyjęcie oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zamówienie stanowi o zawarciu Umowy sprzedaży o treści wynikającej z przyjętej oferty i zobowiązuje Sprzedawcę do spełnienia świadczenia wolnego od wad – zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2. W Zamówieniu Klient podaje takie dane jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i/ lub adres e-mail; a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej: firmę (nazwę), siedzibę, adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, numer NIP, numer telefonu lub adres e-mail.
3. Miejscem zawarcia Umowy sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy.
4. Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, iż zamówiony Towar jest obecnie niedostępny, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Klient może podjąć decyzję w przedmiocie zmiany lub ograniczenia Zamówienia albo anulować Zamówienie.
5. Klient może anulować złożone Zamówienie tylko w porozumieniu ze Sprzedawcą.
6 Aktualna oferta Sprzedawcy jest dostępna na Stronie internetowej i zawiera aktualne ceny.
7. Sprzedawca ma prawo wycofania lub zastąpienia zamówionych Towarów tylko po uprzednim porozumieniu z Klientem.
8. Ceny Towarów w ofercie Sklepu mogą ulegać zmianom, z tym zastrzeżeniem, że zmiana ceny Towaru nie dotyczy złożonych Zamówień.

§ 6. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Towary będą odbierane przez Klienta w dacie odbioru wskazanej przez Sprzedawcę zgodnie z ust.5 in fine Regulaminu.
3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:
       
- firmy kurierskiej – przewidywany czas dostawy 2-5 dni od momentu zawarcia Umowy sprzedaży;
- odbioru osobistego, który odbywa się w siedzibie firmy W.Kociuba Narzędzia Jubilerskie Sp.J ul przy ulicy Rakowickiej 1, 31-511 Kraków, w Dni robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na stronie www.kociuba.pl, po  wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

4.Każdy produkt opatrzony jest informacją o czasie wysyłki. Czas realizacji zamówienia oznacza orientacyjny termin, w którym zamówienie powinno zostać wysłane do Klienta. W sytuacjach losowych związanych z brakiem produktu w magazynie dostawcy, Właściciel Sklepu zobowiązany jest poinformować Klienta o ewentualnych opóźnieniach drogą elektroniczną lub telefonicznie.
5.Termin dostawy i realizacji Zamówienia wskazany w Regulaminie liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z § 6 ust 3 oraz 4
Regulaminu.
6. Zamówienia można składać przez całą dobę. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w Dni robocze. Zamówienia składane po godzinie 14:00 oraz w soboty, niedziele i dni wolne od pracy są uznawane za złożone następnego Dnia roboczego.
7. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
8. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia jako adres dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.
9. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Konsumentowi poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku paragonu lub faktury VAT.
10. Sklep kociuba.pl wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT Klient powinien powiadomić o tym Sprzedawcę oraz dostarczyć potrzebne dane do wystawienia faktury VAT.
11. Cennik dostawy:

- 0 zł - odbiór osobisty
- 16,00 zł - Kurier DPD Przesyłka po dokonaniu przedpłaty
- 18,00 zł - Kurier DPD Przesyłka za pobraniem

§ 7. Płatności.

1. Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny Towaru oraz kosztów dostarczenia Towaru:

- Przelewem na rachunek bankowy,
- Gotówka przy odbiorze, czyli za pobraniem (płatne Dostawcy) w dniu doręczenia przesyłki;
- Gotówka lub kartą kredytową/debetową przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy w Krakowie przy ulicy Rakowickiej 1
- Przelewem elektronicznym PayU

2. Wszystkie ceny Towarów w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT w odpowiedniej stawce.
W przypadku wystawienia faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie musi ona zostać podpisana przez odbiorcę.
3. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar termin realizacji zamówienia jest liczony od dnia wpłynięcia kwoty na rachunek.
4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
5. Dane do przelewu: „ W. Kociuba Narzędzia Jubilerskie” Iwona Kociuba Spółka Jawna 31-51 Kraków, ul. Rakowickiej 1,
KONTO BANKOWE: 27 1600 1013 0002 0011 6046 3001

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
- wiadomością e-mail, na adres bok@kociuba.pl
- w formie pisemnej, na adres W. Kociuba Narzędzia Jubilerskie” Iwona Kociuba Spółka Jawna 31-51 Kraków, ul. Rakowickiej 1
4. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
- dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
- bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
- kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- zawartej w drodze aukcji publicznej;
- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydziestu) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
8. Zwracany towar należy odesłać na adres: „ W. Kociuba Narzędzia Jubilerskie” Iwona Kociuba Spółka Jawna 31-51 Kraków, ul. Rakowicka 1
9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
11. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
13. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§ 9. Reklamacja

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w  zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2016.380 ze zm.) oraz w zakresie określonym ustawą o prawach konsumenta
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

- Imię i nazwisko,
- numer zamówienia
- opis niezgodności towaru z umową,
- datę zakupu
- protokół szkody
- zdjęcie uszkodzenia towaru

3. Reklamację można składać mailowo pod adresem bok@kociuba.pl lub telefonicznie pod nr telefonu +48 12 430 36 79
4. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni.

§ 10. Postanowienie końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

§ 11 RODO

Postanowienia Regulaminu dotyczące ochrony danych osobowych mają na celu w szczególności wykonanie obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Eurpojeskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Administrator danych jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad przetwarzania danych określonych w art. 5 ust. 1 RODO i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie 

1. Kto przetwarza Twoje dane?

 Administratorem Twoich danych osobowych jest W.Kociuba Narzędzia Jubilerskie Iwona Kociuba Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy31-511), ul.Rakowicka 1.

2. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Dzięki przetwarzaniu Twoich danych możemy świadczyć Ci usługi, takie jak:

-utrzymanie Konta

-realizowanie Twoich zamówień

-kontakt związany z wykonywaniem umowy

-przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera).

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

  • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
  • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.


4. Podmiotami, którym Administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów w jego imieniu mogą być:

a) podmiot świadczący dostawy usług internetowych na rzecz Administratora danych (np. rejestracja domeny, hosting stron www, utrzymanie poczty elektronicznej);

b) podmiot świadczący usługi administrowania stronami www na rzecz Administratora danych;

c) podmiot świadczący usługi serwisu sprzętu i oprogramowania działających w ramach systemu informatycznego wykorzystywanego przez Administratora danych;

d) podmiot świadczący usługi marketingowe w zakresie promocji Sklepu www.kociuba.pl w sieci internetowej

e) podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora danych;

f) bank prowadzący rachunek bankowy Administratora danych,

g) podmioty świadczące usługi finansowe w zakresie usług płatniczych dokonywanych w sieci internetowej

h) podmioty świadczące usługi prawne.

5. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu wykonywania umowy zawartej pomiędzy Administratorem a osobą, której dane dotyczą, to znaczy na potrzeby realizacji zamówienia złożonego przez Klienta w Sklepie www.kociuba.pl wraz z obsługą zlecenia w fazie powykonawczej (rozpatrywania ewentualnych reklamacji), a na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody Klienta także w celach marketingowych, takich jak programy lojalnościowe i akcje promocyjne lub konkursowe.

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Klienta może być przez niego wyrażona z chwilą składania zamówienia w Sklepie www.wkociuba.pl, po zapoznaniu się i zaakceptowaniu postanowień Regulaminu.

7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych jest:

a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;

b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, jako Klient Sklepu www.kociuba.pl wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych w celach marketingowych,

c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest niezbędna w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych.

8. Prawnie uzasadnionymi interesami Administratora danych, o których mowa w § 8 ust. 5 lit. c) Regulaminu jest przede wszystkim ochrona roszczeń przysługujących mu z tytułu umów zawartych pomiędzy Administratorem a osobami, których dane dotyczą, będącymi Klientami Sklepu www.kociuba.pl

9. Dane przetwarzane przez Administratora danych nie należą do szczególnej kategorii danych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO.

10. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być w szczególności:

a) operatorzy pocztowi i podmioty świadczące usługi kurierskie, za pośrednictwem których realizowane będzie zamówienie bądź obsługa zlecenia w fazie powykonawczej (rozpatrywania ewentualnych reklamacji), złożone przez Klienta w Sklepie www.kociuba.pl, w tym w szczególności w przypadku nadania rejestrowanej przesyłki pocztowej lub przesyłki kurierskiej na podstawie listu przewozowego,

b) podmioty świadczące usługi finansowe w zakresie usług płatniczych dokonywanych w sieci internetowej, o ile zgodnie z decyzją Klienta płatność będzie dokonywana z wykorzystaniem usług tych podmiotów.

11. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych Klientów odbiorcom w państwie trzecim lub organizacjom międzynarodowym za wyjątkiem wyraźnego polecenia otrzymanego od Klienta.

12. Administrator danych będzie przechowywał dane osobowe przez okres co najmniej równy okresowi przedawnienia roszczeń przysługujących mu z tytułu umów zawartych pomiędzy Administratorem a osobami, których dane dotyczą, będącymi Klientami Sklepu www.kociuba.pl, a przy tym nie krótszy niż niezbędny dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

13. Osoba, której dane dotyczą, w tym Klient Sklepu www.kociuba.pl, ma prawo do:

a) żądania od Administratora danych dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych,

c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

14. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Klientów Sklepu www.kociuba.pl nie jest wymogiem ustawowym, ale jest wymogiem umownym, wymaganym przez Administratora danych, przy czym osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania, jednak konsekwencją niepodania przez nią niezbędnych danych jest brak możliwości zawarcia umowy z Administratorem danych.

15. Administrator danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane; w przypadku planowania przetwarzania danych w innym celu, niż cel, dla którego dane zostały zebrane Administrator zobowiązany jest uzyskać w tym zakresie ewentualną dodatkową zgodę oraz wykonać obowiązek informacyjny określony w art. 13 RODO.