Reklamacja

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w  zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2016.380 ze zm.) oraz w zakresie określonym ustawą o prawach konsumenta
Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

- Imię i nazwisko,
- numer zamówienia
- opis niezgodności towaru z umową,
- datę zakupu
- protokół szkody
- zdjęcie uszkodzenia towaru

Reklmację można skladać mailowo pod adresem bok@kociuba.pl lub telefonicznie pod nr telefonu +48 12 430 36 79.
Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni.